Adatkezelési tájékoztató

Ezen adatvédelmi tájékoztató célja bemutatni, hogyan kezelem a honlapra látogatók és az ügyfelek személyes adatait, és az érintett személyeknek milyen jogaik vannak az általam kezelt személyes adataival kapcsolatban. Az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

Az adatok kezelője

Kurucz Imre Gergely egyéni vállalkozó

adószám: 69842234-1-41

telefonszám: +36209774202

email cím: kurucz.imre.hm@gmail.com

Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés módja

Az adatkezelés célja, hogy a weboldalamon kezdeményezett kapcsolatfelvételre reagálni tudjak e-mailben vagy telefonon, elektronikus hírlevelet küldhessek, illetve számlát tudjak kiállítani azon magánszemélyeknek, akik igénybe vették az általam nyújtott szolgáltatást.

A honlap látogatója a hírlevél feliratkozási űrlapon, illetve a honlapról közvetlenül elérhető online időpontfoglalóban önkéntes hozzájárulással adja meg nevét, illetve elérhetőségeit (telefonszámát és/vagy email címét). Ezek az adatok egy általam kezelt és kizárólag számomra hozzáférhető telefonszámomra, illetve email postafiókba érkeznek meg. A megadott személyes adatokat arra használom fel, hogy a szolgáltatásom iránt érdeklődők megkeresésére reagáljak.

A szolgáltatást igénybevevő ügyfelek nevüket, számlázási címüket és email címüket adják meg, ezekre az adatokra a számviteli törvényben előírtaknak megfelelő számlázás érdekében, illetve az elektronikus számla részükre történő továbbításában van szükségem. Az ügyfelek telefonszámát és email címét kapcsolattartásra, továbbá hozzájárulásuk esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó  információk közlésére és hírlevél küldésre használom. 

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat addig kezelem és tárolom, ameddig az érintett fél azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja. Jogszabályi kötelezettség esetén az ügyféladatokat a jogszabályban meghatározott ideig tárolom, más adatkezelési műveletet azonban nem végzek rajtuk.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok
(tájékoztatás-kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog)

Ügyfeleim bármikor kérhetnek tájékoztatást az általam kezelt adataikról, bármikor kérhetnek helyesbítést az adatokkal kapcsolatban, továbbá kérhetik az adatok törlését. Törlés kérése esetén haladéktalanul törlöm email fiókomból a kapcsolatfelvételre vonatkozó megkeresést illetve az ehhez kapcsolódó levelezést, telefonos kommunikáció esetében a telefonszámot és a hozzá tartozó nevet, valamint minden egyéb kommunikációs előzményt.

Jogorvoslati lehetőségek

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis felmerül, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatok védelme érdekében, vagy adatkezelési gyakorlatommal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, kérem, jelezze ezt a honlapon vagy ebben a tájékoztatóban megadott elérhetőségeim egyikén.

A személyes adatok védelméhez való jog megsértése esetén jogorvoslat kérhető az erre hatáskörrel rendelkező szervnél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: https://www.naih.hu)